รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องอนุบาล 3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 9 คะแนน ห้องเรียนไม่มีคติพจน์ ปรัชญา, บันทึกการตรวจเยี่ยม/บันทึกการนิเทศชั้นเรียน ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากผู้รับผิดชอบ 1. ห้องมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 2. พัดไม่เพียงพอ และบางตัวก็ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ 3. เนื่องจากด้านหลังอาคารโล่ง ไม่มีต้นไม้ ไม่มีที่กันแดด ทำให้ตอนบ่ายภายในห้องค่อนร้อนมาก
นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
19 พฤศจิกายน 2563
รีบทราบ
นางสาวลัดดาวรรณ จันทร์หุ่น
ครู
8 มกราคม 2563

รับทราบ
นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้