รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 5 คะแนน 7 ห้องเรียนไม่มีมุมแสดงผลงานนักเรียน, มุมแก้วน้ำ/แปรงสีฟัน, โต๊ะมีรอยขีด เขียน, ป้ายแสดงภาษาไทย/ภาษาอังกฤษวันละคำ, ชั้นวางรองเท้า, มุมสวยหล่อ
นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
19 พฤศจิกายน 2563
รับทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้นิเทศแล้ว
นางสาวเมศิณีย์ พันธ์เถื่อน
ครู
8 มกราคม 2563

ทราบ
นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้