รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 6 คะแนน ห้องเรียนยังขาดหลายตัวชี้วัด เช่น ป้ายชื่อครูประจำชั้น, มุมแสดงผลงานนักเรียน, ป้ายภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ, ชั้นวางรองเท้า, คติพจน์ ปรัชญา เป็นต้น
นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
19 พฤศจิกายน 2563
ข้าพเจ้านางเพทาย สาคร ได้รับการนิเทศเรียบร้อยแล้ว และได้รับคำแนะนำที่ดีจากกรรมการนิเทศ ซึ่งผลนิเทศยังขาดหลายตัวชี้วัด เนื่องจากพึ่งมารับหน้าที่เป็นครูประจำชั้น และสัญญาว่า ครั้งต่อไปจะพัฒนาให้ครบทุกตัวชี้วัด
นางเพทาย สาคร
พนักงานราชการ
8 มกราคม 2563

ทราบ
นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้