รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
การติดตามนิเทศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลจากการติดนิเทศห้องสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ขอบคุณ คุณครูอาพร วิริยะไพศาลพงศ์ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
นายชัยณรงค์ ก้อนวิมล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 เมษายน 2564


ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้