รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันศุกร์ที่19 มีนาคม 2564 ทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมสอบ RT ในระดับชั้น ป.1 โดยมีนายธนากร พรมเดื่อ และนางสาวประภัสสร แสนประเสริฐ เป็นกรรมการคุมสอบ ข้าพเจ้าได้แนะนำเรื่องการดำเนินการสอบให้ตรวจสอบข้อสอบและทำการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส ให้มากที่สุด
นางเกมกีฬา ฝุ่นเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มีนาคม 2564
จากที่ได้รับการนิเทศการทดสอบ RT ระดับชั้น ป.1 ได้ดำเนินการทดสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและโปร่งใส
นายธนากร พรมเดื่อ
ครูผู้ช่วย
2 เมษายน 2564

รับทราบ
นางเกมกีฬา ฝุ่นเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้