รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางวราภรณ์ กิตติจิรไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเดื่อ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอนของนางสาวนิตยา อินสังข์ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งกำลังสอนนักเรียนในวิชาภาษาไทย การอ่านการเขียนคำพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วม ครูมีสื่อการสอนคำพื้นฐาน และให้นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่ม ทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและเข้าใจในเรื่องที่เรียน ข้อเสนอแนะในครั้งนี้ควรมีสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้มากขึ้น
นางวราภรณ์ กิตติจิรไพศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 มีนาคม 2564
ตามที่นางวราภรณ์ กิตติจิรไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเดื่อ ได้นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้า โดยได้แนะนำการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อที่หลากหลาย ข้าพเจ้าจะนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ต่อไป
นางสาวนิตยา อินสังข์
ครูผู้ช่วย
31 มีนาคม 2564

นักเรียนฝึกอ่าน เขียน โดยครูใช้สื่อที่เข้าใจง่าย
นางวราภรณ์ กิตติจิรไพศาล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้