รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว ได้นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนางสาวชนิดา ชาอุ่น รายวิชาวิทยาการคำนวณ เรื่่องการนำเสนองาน บรรยากาศในชั้นเรียนสะอาดเหมาะสม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วน ครูมีความพร้อม นักเรียนมีความตั้งใจเรียนในการนำเสนอผลงาน กล้าแสดงออก และปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง
นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
23 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบคุณนางพยอม ศรีระแก้ว นางสมถวิล พันพลู และนางสาวอมลวรรณ ไชยบำรุง ที่เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน และให้คำแนะนำ ในรายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ป.5 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การนำเสนอผลงาน ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
นางสาวชนิดา ชาอุ่น
ครู
28 กุมภาพันธ์ 2564

ขอบคุณที่ได้จัดเตรียมแผนการสอน และปฏิบัติการสอนเป็นอย่างดี
นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้