รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้า นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์ ได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ วิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กิจกรรมฝึกคิดวิเคราะห์และหาความสัมพันธ์ของตัวเลข ของนางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม มีการใช้สื่ออย่างเหมาะสม คุณครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมและตอบข้อซักถามของนักเรียนอย่างใกล้ชิด
นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบคุณคุณครูสัลชนา จันทวงศ์ สำหรับคำแนะนำค่ะ
นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู
22 กุมภาพันธ์ 2564ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้