รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูจัดกิจกรรมการสอนได้ดี นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นายสิรวิชญ์ ตันบุญ
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ / ปฏิบัติการสอนได้ดี
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้