รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สามารถควบคุมชั้นเรียนได้ดี ควรเพิ่มสื่อ นวัตกรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานเป็นของตนเอง
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะนำคำแนะนำไปปรับปรุงพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
นายอนุสรณ์ สมตน
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ / ครูปฏิบัติการสอนโดยเพิ่มสื่อนวัตกรรมที่มีความหลากหลาย
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้