รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนโดยให้เด็กได้ทำงานแบบร่วมมือกัน (cooperative learning)และตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้แต่ยังนำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ได้ไม่เต็มที่
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้ให้คำแนะนำ ส่งเสริมให้กำลังใจ ให้ผู้รับการนิเทศได้มีกำลังใจในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
นางสาวชรินรัตน์ สีงาม
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ ปฏิบัติได้ดี
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้