รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมและสอดคล้องกับตัวชี้วัด แต่ควรเพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอน
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
8 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการที่ได้ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดการเรียนการสอน
นางสาวกานต์รวี สารไชย
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้