รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูจัดกิจกรรมการสอนเรื่องระยะห่างระหว่างเส้นขนานได้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ควรเพิ่มสื่อที่เป็นเทคโนโลยีให้มากขึ้น
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป
นายเอกรินทร์ เกษร
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ / ปฏิบัติตามคำแนะนำได้ดี
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้