รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้มีการทดลองและให้นักเรียนลงมือปฎิบัติจริงพร้อมทั้งให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงไปใช้ในชีวิตประจำวัน
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบคุณผู้มานิเทศให้คำแนะนำและให้กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน
นายเอ็ม อยู่สุข
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ/ ปฏิบัติการสอนได้ดี
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้