รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามแผนการเรียนรู้
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการบุญเลิศที่ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน และจะนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป
นายสิชล ดำเสนา
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้