รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูจัดการเรียนการสอนได้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ แต่ควรเพิ่มสื่อการสอนให้มากขึ้น
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 กุมภาพันธ์ 2564
ขอบคุณผู้อำนวยการที่ให้คำแนะนำ และจะนำไปพัฒนาตนเอง
นายรัชยันต์ กาญจนวณิชย์
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบการปฏิติงานตามคำแนะนำได้ดี
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้