รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นักเรียนมีความสนุกสนานและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมดี
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นางสาววัชรี ทองรูปพรรณ
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ ปฏิบัติได้ดี
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้