รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ได้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ได้ดี
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2564
ขอขอบคุณท่าผู้อำนวยการที่ี่ให้คำแนะนำและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
นายศุภกฤต เงินบำรุง
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้