รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้สอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียนรู้
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 มกราคม 2564
ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนที่ให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
นางสุภาภรณ์ คมขำ
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้