รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
27 มกราคม 2564
ขอขอบคุณท่าน ผอ บุญเลิศ ฉิมใจงาม ที่ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมมากขึ้น
นางสาวจุรีพร เฮ้าปาน
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้