รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูพาเด็กจัดกิจกรรมประดิษฐ์โมบายสร้างสรรค์ สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เด็กกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรม
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
26 มกราคม 2564
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนต่อไป
นางสาวฐิติมา ลิสี
ครู
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้