รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์​ เรื่องลักษณะของดวงอาทิตย์​ประโยชน์​และโทษของดวงอาทิตย์​ สอดคล้องกับจุดประสงค์​การเรียนรู้​ 1.เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 2.เด็กสามรถฟั​งผู้อื่นจนจบและสนทนาโต้ตอบสอดค้องกับเรื่องที่ฟัง คือเด็กสามารถฟังและพูดแสดงความคิดเห็นของตนเองโต้ตอบกับครูและเพื่อนได้อย่างเหมาะสมครูควรจะใช้สื่อที่หลากหลายเพื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มกราคม 2564
ขอขอบคุณ​ท่านผู้อำนวย​การ​ที่​ ที่ให้คำแนะนำและกำลังใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหน่วยกลางวันกลางคืน​ ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปจะหาสื่อที่น่าสนในนำมาจัดกิจกรรมต่อไปค่ะ​
นางสาวอรพิน ภูพลผัน
ครูผู้ช่วย
21 กุมภาพันธ์ 2564

รับทราบ
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
21 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้