รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ได้เข้านิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมชั้นเรียน นางสาวสุนิษา สุกใส ชั้นอนุบาลปีที่ 3 คุณครูจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในด้านการอ่านการเขียน บูรณาการภาษาอังกฤษ โดยมีป้ายคำศัพย์ภาษาอังกฤษประกอบการทำกิจกรรม นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี
นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบคุณ นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่มานิเทศการเรียนการสอนและข้อแนะนำต่างๆค่ะ
นางสาวสุนิษา สุกใส
ครู
17 กุมภาพันธ์ 25641 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้