รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันที 17 กุมภาพันธ์ 2564 ข้าพเจ้า นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ ได้นิเทศการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ของนางสาวสรัลชนา จันทวงศ์ นักเรียนมีความสนใจและร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้น มีการใช้สื่ออย่างเหมาะสม คุณครูเอาใจใส่ดูแลนักเรียนในขณะปฏิบัติกิจกรรมเป็นอย่างดี
นางฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบคุณคุณครูฐิติชญาณ์ ศศิพัชรพงษ์ สำหรับคำแนะนำค่ะ
นางสาวสรัลชนา จันทวงศ์
ครู
17 กุมภาพันธ์ 25641 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้