รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายสุเมธ พรมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง ได้มาตรวจเยี่ยมชั้นเรียนอนุบาล 3 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง งานสานแสนสวย นักเรียนมีความตั้งใจเรียน และคิดสร้างสรรค์ มีความสนุกสนาน และร่วมกิจกรรมที่ครูจัดให้ นักเรียนมีความรู้ และฝึกปฏิบัติ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง
นายสุเมธ พรมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
11 กุมภาพันธ์ 2564
จากที่ได้รับการนิเทศชั้นอนุบาล 3 หน่วย งานสานแสนสวย โดยมีนักเรียนอนุบาล3=6คน จากการจัดกิจกรรมเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ ประสานสัมผัสกับสายตา และเด็กได้ฝึกทักษะในการคิด การสังเกต และการแก้ปัญหาในการทำงาน เป็นการฝึกสมาธิในการทำงานได้ดีมาก พร้อมนำเสนอผลงานของตนเอง เด็กๆสนุกสนานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
นางศุฐิษา สอนศิลป์
พนักงานราชการ
11 กุมภาพันธ์ 25641 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้