รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ ได้เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน นางสาวขวัญจิต ชาติป่าสัก ในรายวิชา ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในเรื่อง I like และ I don't like ครูใส่สื่อเทคโนโลยีในการสอนโดยให้ดูผลไม้ต่าง ว่ามีผลไม้ชนิดไหนที่นักเรียนชอบ และนักเรียน ไม่ชอบ จะบอกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร จากนั้นให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยตัดผลไม้ที่ชอบในช่อง I like และผลไม้ที่ไม่ชอบในI don't like เด็กสนุกในกิจกรรมการระบายสีผลไม้
นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้