รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการเรียนการสอน นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน ในรายวิชา ภาษาไทยชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ในหน่วยการเรียนการสอนเรื่อง คำย่อ การจัดการเรียนการสอนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้ดูคลิปคำย่อ และกระตุ้นการเรียนรู้การการมีส่วนร่วมของนักเรียนโดยผ่านกิจกรรมเกมส์ มีการวัดผลประเมินผลโดยมีแบบฝึก นักเรียนมีความสุขและมีความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนเรื่องคำย่อ
นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2564


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้