รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้านิเทศการเรียนการสอน นางสาวแพรว ทองแกมนาก ในรายวิชาคณิตศาตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่องการหารที่มีจำนวน 4 หลัก มีแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสาธิตให้นักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องการหาร จากนั้นมีการประเมินโดยการทำแบบทดสอบการหาร ในนักเรียนที่มีปัญหาหรือไม่เข้าใจคุณครูจะมีการทบทวนให้เป็นรายบุคคล
นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้