รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้านิเทศการเรียนการสอน นางวัชรี ทองปอ ในระดับชั้นอนุบาล 3 ในการแผนการจัดการเรียนรู้หน่วย ขนาดรูปร่าง รูปทรง การจัดการเรียนการสอนได้มีสื่อต่าง ๆ ให้เด็กได้ทำความเข้าใจ ในรูปสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และให้เด็กได้ร่วมสนุกจากกิจกรรมร้องเพลง หารูปทรงต่าง ๆ จากนั้นเด็กได้เล่นกิจกรรมการต่อบล็อกไม้รูปทรงต่าง และระบายสีใบงานรูปทรงต่าง เด็กมีความสุขจากการจัดกิจกรรมและได้ความรู้เรื่อง ขนาดรูปร่าง รูปทรง
นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
4 กุมภาพันธ์ 2564


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้