รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์ศมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำการนิเทศนางลักขณาภรณ์ โตแย้ม ในรายวิชา ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรเรียนการสอน มีการทบทวนความรู้ในการเรียนโดยการเขียนตามคำบอก มีการจัดกิจกรรมในเด็กมีส่วนร่วมโดยให้อ่านคำที่ได้เขียน เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมและได้มีการฝึกการคัดลายมือสวยจากการเขียนตามคำบอก เด็กในชั้นเรียนลายมือสวย
นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กุมภาพันธ์ 2564


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้