รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้านิเทศการจัดการเรียนการสอน นางสาววราภรณ์ เหมือนนิล ในการจัดประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล 2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ ในหน่วยเรื่อง กลางวัน กลางคืน โดยมีสื่อรูปภาพแทนกลางวันและกลางคืน ได้ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นกลางวันและกลางคืน มีความเหมือนหรือแตกต่าง มีลักษณะสำคัญอะไร และเด็ก ๆชอบเวลาไหน เพราะอะไร จากนั้น ให้เด็ก ๆ ได้ระบายสี และจับคู่
นางลักษณียา วงศ์สมบัติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม ทำการนิเทศจัดการเรียนการสอน รวมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนของข้าพเจ้าในครั้งนี้ค่ะ
นางสาววราภรณ์ เหมือนนิล
ครู
24 กุมภาพันธ์ 25641 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้