รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ และนางเพ็ญศรี ประจันตะเสน ได้เข้านิเทศการสอน นางสาวจันทนา พั้วพวง ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 มีแผนการจัดการเรียนการสอน การสอนโดยใช้สื่อประกอบเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่องการลบ โดยใช้สีในการสอน มีการวัดผลประเมินเมื่อมีการสอนจบบทเรียน โดยให้ทำแบบทดสอบการลบ นักเรียนเข้าใจเรื่องการลบมากขึ้นจากการใช้สีเป็นสื่อประกอบในการเรียนการสอน
นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน
ครู
1 กุมภาพันธ์ 2564


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้