รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางลักษณียา วงศ์สมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางเพ็ญศรี ประจันตะเสน วิชาการ ได้ทำการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ของนางสาวศิรินทิพย์ สุจริตจันทร์ ในชั้นอนุบาลชั้นปีที่1 ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องสัตว์ ได้มีการใช้สื่อทางเทคโนโลยีโดยใช้นิทาน และให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นโดยออกมาแสดงบอกเล่าชื่อสัตว์ที่ครูกำหนดให้
นางเพ็ญศรี ประจันตะเสน
ครู
1 กุมภาพันธ์ 2564


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้