รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ตามที่ข้าพเจ้านายสุเมธ พรมเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง ได้มาตรวจเยี่ยมชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่1-2 ชั่วโมงที่ 4 เรื่อง กลางวันและกลางคืน นักเรียนมีความตั้งใจเรียน มีความสนุกสนาน และร่วมกิจกรรมที่ครูจัดให้ นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ กลางวันและกลางคืน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างดียิ่ง
นายสุเมธ พรมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
9 กุมภาพันธ์ 2564
จากการที่ได้รับการนิเทศ ในภายวิชา สังคมศึกษา เรื่อง กลาวัน กลางคืน ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 จำนวนนักเรียน 7 คน นักเรียนทุกคนมีความสนใจและร่วมทำกิจกรรมในการเรียนเป็นอย่างดีทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาและจดบันทึกเนื้อหาลงสมุดได้ถูกต้องทุกคน
นางสาวอรพิณ ศักดิ์วณิชดำรง
ครู
10 กุมภาพันธ์ 25641 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้