รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้เวลา 14:00 น. ข้าพเจ้าได้เข้านิเทศห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาภาษาอังกฤษ พบว่าการอ่านภาษาอังกฤษยังไม่คล่องเท่าที่ควร ข้าพเจ้าแนะนำว่าต้องให้นักเรียนฝึกอ่านบ่อยบ่อยและเพิ่มเติมคำศัพท์อื่นๆด้วย
นายประยูร ภูแข่งหมอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กุมภาพันธ์ 2564


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้