รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้าได้นิเทศการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 โดยเน้นให้ครูเน้นการสอนอ่านมีเป้าหมายการสอบ RT ของนักเรียนชั้น ป.1 ในปีการศึกษา63 นี้ นักเรียนบางคนที่มีทักษะการอ่านช้าแจ้งให้ครูได้ให้ความสนใจเพิเศษฝึกทักษะการอ่าน
นายสุรวุฑ สาฆ้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2564


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้