รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้าได้นิเทศการสอนชั้น ป.3-4 1.ชั้นป.3 ด้านการจัดห้องเรียนสร้างบรรยากาศ เสริมมุมความรู้ บอร์ดความรู้ และเน้นการสอนที่จะต้องทอสอบระดับชาติ NT 2.ชั้นป.4 การดูแลห้องเรียน จัดบอร์ดเพิ่มเติม ความสะอาด การแต่งกายของนักเรียน และมารยาทที่มีต่อผู้ใหญ่และครู
นายสุรวุฑ สาฆ้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 2564


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้