รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นางสาวอุมา แสนแพงดี ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สอนประจำชั้นอนุบาล 2 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีสื่อการเรียนรู้ มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนสามารถปฏิบัติตามคำสั่งและกิจกรรมที่ครูมอบหมายได้ แต่งกายสะอาด ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม มีมุมจัดแสดงผลงานนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรเพิ่มเติมมุมประสบการณ์ให้หลากหหลาย และจัดทำป้ายนิเทศให้ใหม่น่าสนใจยิ่งขึ้น
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กุมภาพันธ์ 2564
รับทราบคะ ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากคะ
นางสาวอุมา แสนแพงดี
ครูผู้ช่วย
16 กุมภาพันธ์ 2564

นางสาวอุมา แสนแพงดี
ครูผู้ช่วย
16 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้