รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นางนงค์นุช ขุนทอง ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นอนุบาล 1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีสื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนส่วนใหญ่อ่านพยัญชนะ ก-ฮ ได้ถูกต้อง สามารถปฏิบัติตามคำสั่งอย่างง่ายได้ แต่งกายสะอาดน่ารัก ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีมุมประสบการณ์หลากหลาย นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม มีมุมจัดแสดงผลงานนักเรียน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการ ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจครูและนักเรียน
นางนงค์นุช ขุนทอง
ครู
15 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ ขอชื่นชมเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้