รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนายภูเบศ ศรีพานิช ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และสอนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรปรับปรุงมุมประสบการณ์ให้ครบทุกกลุ่มสาระ และจัดแสดงผลงานนักเรียนในห้องเรียนให้เเป็นปัจจุบัน
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้านายภูเบศ ศรีพานิช ได้รับการนิเทศและได้ทราบข้อแนะนำและข้อเสนอแนะจากผู้นิเทศแล้ว และจะนำไปปรับปรุงและพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
นายภูเบศ ศรีพานิช
ครูผู้ช่วย
16 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ ขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้