รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางสาวกิตลดา ปิ่นทอง ตำแหน่งครู ชำนาญการ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 และสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล ครูมีสื่อการเรียรรู้ที่น่าสนใจหลากหลาย ใช้สื่อ ICT ในการสอน นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีการจัดมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนกล้าแสดงออก มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ควรจัดแสดงผลงานนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้านางสาวกิตลดา ปิ่นทอง ตำแหน่งครูชำนาญการ ครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ขอขอบพระคุณนางนพิชชญา จันทะสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่งไผ่ขวาง เป็นอย่างยิ่งและจะได้นำเอาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงมา พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อนักเรียนและตนเอง ต่อไป ขอขอบพระคุณคะ
นางสาวกิตลดา ปิ่นทอง
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปค่ะ
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้