รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของ นายศรีสมบัติ สิมมา ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล นักเรียนสนใจเรียนดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้กระบวนการActive Learning นักเรียนกล้าแสดงออก สนุกสนาน ร่าเริง มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน ครูอาจจะใช้อุปกรณ์ขยายเสียงให้เสียงดังขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ยินชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะนักเรียนต่อห้องเรียนมีจำนวนมาก
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กุมภาพันธ์ 2564
ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
นายศรีสมบัติ สิมมา
ครู
8 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะ
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้