รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางสาวอริศรา ใหม่จันทร์ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีสื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนส่วนมากอ่านคล่อง เขียนคล่อง ลายมือสวย ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม มีมุมจัดแสดงผลงานเป็นปัจจุบัน จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มกราคม 2564
ข้าพเจ้านางสาวอริศรา ใหม่จันทร์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ขอขอบคุณรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง - ไผ่ขวาง ที่ได้มานิเทศชั้นเรียนและให้คำแนะนำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ข้าพเจ้าจะนำความรู้ที่ได้จากการแนะนำ ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
นางสาวอริศรา ใหม่จันทร์
ครู
9 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ และขอชื่นชม เป็นกำลังใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไปค่ะ
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้