รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางนพิชชญา จันทะสงคราม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของนางกิตติพร สิงห์บัวขาว ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ สอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีเอกสารการวัดและเมินผล มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีสื่อหลากหลาย มีการฝึกอ่าน เขียน คัดลายมือ นักเรียนส่วนมากอ่านคล่อง เขียนคล่อง ลายมือสวย ห้องเรียนสะอาด สวยงาม มีครบทุกมุมประสบการณ์ นักเรียนกล้าแสดงออก มีป้ายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ครบสวยงาม จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย มีเจลแอลกอฮอล์ให้นักเรียนล้างมือเมื่อเข้าออกห้องเรียน
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
25 มกราคม 2564
ขอขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการ ที่ได้มานิเทศการจัดการเรียนการสอน ให้กำลังใจครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
นางกิตติพร สิงห์บัวขาว
ครู
16 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไปค่ะ
นางนพิชชญา จันทะสงคราม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
16 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้