รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนให้ความสนใจในการเรียนเป็นอย่างมาก ครูผู้สอนมีจิตวิทยาในการสอนนักเรียนเป็นอย่างดี และสามารถบริหารจัดการชั้นเรียน นักเรียนได้ดี สื่อที่เลือกใช้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และหลากหลายครบและถูกต้องทุกกลุ่มสาระ
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 มกราคม 2564
ข้าพเจ้านางสาวนารีนาท บุญสิงห์ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น
นางสาวนารีนาท บุญสิงห์
ครูผู้ช่วย
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้