รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ห้องเรียนมีสื่อที่หลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ มีบรรยากาศน่าเรียนรู้ ครูผู้สอนเร้าความสนใจของผู้เรียน มีการแต่งกายเหมาะสม นักเรียนกล้าพูดกล้าคุย กระตือรือร้นมีความสนุกสนานร่าเริง มีระเบียบวินัยดี มารยาทเรียบร้อย มีสัญลักษณ์ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 มกราคม 2564
ข้าพเจ้านางสาวทองลิน มาแก้ว ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น
นางสาวทองลิน มาแก้ว
ครู
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้