รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ห้องเรียนมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีแผนการสอนที่ครอบคลุมทุกมุมกลุ่มสาระ มีความสะอาดและยังมีบรรยากาศน่าเรียนรู้ เด็กนักเรียนมีความตั้งใจเรียนโต้ตอบกับคุณครู สนใจในการเรียนและมีระเบียบวินัยที่ดี
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 มกราคม 2564
ข้าพเจ้านางสาวปรียานุช วชิรวงศ์วรกุล ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน และการสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น
นางสาวปรียานุช วชิรวงศ์วรกุล
ครูพี่เลี้ยง
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้