รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อที่หลากหลาย และยังมีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนที่ครบทุกมุมกลุ่มสาระ เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้น สนุกสนานร่าเริง และตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 มกราคม 2564
ข้าพเจ้านางสาวสมฤดี ลาคำ ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น
นางสาวสมฤดี ลาคำ
ครูธุรการ
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้