รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านางสุรกาญจน์ บุญกาวิน ผอ.โรงเรียนบ้านวังเหว ได้เข้านิเทศชั้นอนุบาล พบว่า คุณครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ มีสื่อที่ครบทุกมุมกลุ่มสาระและหลากหลาย เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้นมีความสนุกสนานร่าเริง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย และมีห้องเรียนที่เป็นระเบียบดี
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
28 มกราคม 2564
ข้าพเจ้านางสาวกาญจน์กมล กระเศียร ได้รับการนิเทศจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น
นางสาวกาญจน์กมล กระเศียร
ครูพี่เลี้ยง
5 กุมภาพันธ์ 2564

ทราบ
นางสุรกาญจน์ บุญกาวิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
5 กุมภาพันธ์ 2564
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้