รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้วันที่ 2ุ6 มกราคม 2564 นิเทศการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การชั่งน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและขีด กิโลกรัมและกรัม โดยใช้เกมมาช่วยในการเรียนการสอน ทำให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนาน มีใบความรู้ และใบงานที่น่าสนใจ มีทักษะจากประสบการณ์จริง ขอชื่นชมคุณครูที่มีการเตรียมการสอนที่ดี มีสื่อที่หลากหลาย เด็กเกิดความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเอง
นางสาวสุภาพร สิทธิ
ครู
26 มกราคม 2564


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้